آخرين مطالب

مالک اشتر

از پرورش یافتگان فرهنگ علوی علیه السلام مالک اشتر نخعی است که پیامبر صلی الله علیه و اله از سالها قبل، در موردک سانی که در دفن جنازه ابوذر غفاری اقدام می کنند و در مرحله نخست آنان « مالک» بود، ایمان وی را مورد تایید قرار داده بود. مالک اشتر یار باوقای علی علیه السلام بود . آن حضرت او را به فرمانداری موصل ،نصیبین، دارا، سنجار و مصر گماشته بود. در جنگ های جمل و صفین شرکت فعال داشت. در عین حلم و بردباری، فصیح و شجاع بود و علاوه بر ریاست قبیله خویش سمت وزارت جنگ و فرماندهی کل قوای نظامی امام علی علیه السلام را بر عهده داشت. به گونه ایی که امام علی علیه السلام درباره مالک می فرمود: همانطور که من نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله وزیر و صحابی مخلصی بودم، مالک اشتر نیز نسبتبه من، دارای چنین مقام و موقعیتی بود. همچنین آن حضرت با شنیدن خبر شهادت مالک به وسیله جاسوسان «معاویه» با غم و اندوه دردناکی فرمود: خدا مالک را مورد رحمت خویش قرار دهد. عجب مالکی بود. او اگر کوه بود کوه محکمی بود و اگر سنگ بود سنگی سخت بود.