نظام قضای اسلامی

نظام قضای اسلامی

تشابهی بین کار پزشکی و کار قضایی وجود دارد و هر دو با نوعی بیماری سر و کار دارند. پزشک بیمار را معالجه می کند و قاضی با مجازات بزهکار، بیماری جامعه را علاج می کند. در هر دو نوع بیماری، پیشگیری بسیار مهم است و بر معالجه اولویت دارد. دستگاه قضایی یک جامعه می تواند کاری کند که جرم کم شود. در قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از جرم است، نه اینکه کاری نکند تا جرم اتفاق بیافتد. بعد مجرم را مجازات کند. این هنر قوه قضائیه نیست. هنر اصلی این است که جرم را دفع کند.

با ما در ارتباط باشید

برای اطلاع از مطالب جدید لطفا در خبرنامه سایت عضو شوید...